OpenJudge

开始时间
2018-04-09 00:00:00
结束时间
2018-04-23 00:00:00
比赛已经结束

选择结构程序设计

题目ID 标题 通过率 通过人数 尝试人数
1 简单计算器 99% 103 104
10 判断闰年 100% 106 106
2 收集瓶盖赢大奖 100% 106 106
3 判断一个数能否同时被3和5整除 99% 105 106
4 晶晶赴约会 100% 106 106
5 分段函数 96% 103 107
6 最大数输出 100% 106 106
7 奇偶数判断 99% 104 105
8 苹果和虫子 99% 103 104
9 求一元二次方程的根 84% 79 94